Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Lira IS s.r.o. pro nákup v internetovém obchodě www.prodej-zbrani.cz

 


I.               Předmět všeobecných obchodních podmínek

 

1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti při nákupu v internetovém obchodě  www.prodej-zbrani.cz (dále jen „Internetový obchod“) mezi obchodní společností Lira IS s.r.o., IČO: 26434466 sídlem: Brdlíkova 287/1d, Praha 5, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81873 (dále již jen „Prodávající“) a subjektem, který hodlá uzavřít (dále již jen „Kupující“) s Prodávajícím kupní smlouvu dle těchto Všeobecných obchodních podmínek ve smyslu zákona
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále již jen „Smlouva“).

 

2.    Kupujícím se souhrnně rozumí:

 

a)     Spotřebitel, tedy ten, kdo při uzavírání kupní smlouvy s Prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím (spotřebitelem) se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a je-li předmětem Smlouvy zboží, které podléhá právnímu režimu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, též tímto zákonem v platném znění;

b)    Podnikatel, tedy ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá Smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ten kdo jedná jménem nebo na účet podnikatele; právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím (podnikatelem) se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a je-li předmětem Smlouvy zboží, které podléhá právnímu režimu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), též tímto zákonem v platném znění.

 

3.    Kupující bere na vědomí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné a vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se jimi řídí, nedohodnou-li strany odchylné smluvní ujednání.

 

 

 

II.             Předmět Smlouvy

 

1.    Předmětem Smlouvy je zboží objednané či rezervované Kupujícím přičemž se jedná o zboží:

 

a)     zejména zbraně a střelivo, podléhající režimu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních;

b)    nepodléhající režimu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních.

 

2.    Zobrazení zboží na Internetovém obchodě je pouze ilustrační a rozhodující je textový popis vlastností zboží.

 

3.    Popis, funkce, technické údaje a parametry, tj. rozměry, váha, výkon, kapacita a ostatní údaje, uvedené u jednotlivých druhů zboží v Internetovém obchodě, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách Prodávajícího, vycházejí z údajů poskytovaných Prodávajícímu výrobci zboží. Kupující bere na vědomí, že všechny shora uvedené údaje jsou Prodávajícímu ze strany výrobců poskytovány s výhradou práva výrobce učinit technické změny zboží.

 

III.           Objednání zboží a uzavření Smlouvy

 

1.     Objednávka zboží je realizována výběrem zboží Kupujícím v Internetovém obchodě, řádným vyplněním všech údajů uvedených v objednávkovém formuláři a následným elektronickým odeslání Prodávajícímu.

 

2.     Je-li Kupující podnikatelem, je realizace objednávky zboží dle odst. 1. návrhem na uzavření Smlouvy.

 

3.     Je-li Kupující spotřebitelem a předmětem Smlouvy je zboží dle článku II. odst. 1. písm. b), je realizací objednávky zboží dle odst. 1. Smlouva uzavřena.

 

4.     Je-li Kupující spotřebitelem a předmětem Smlouvy je zboží dle článku II. odst. 1. písm. a), je realizace objednávky zboží dle odst. 1. návrhem na uzavření Smlouvy.

 

5.     Prodávající po obdržení objednávky dle odst. 1. potvrdí její přijetí Kupujícímu. Doručením potvrzení Prodávajícího Kupujícímu je:

 

a)     v případech dle odst. 2. uzavřena Smlouva;

b)    v případech dle odst. 3. naplněna povinnost Prodávajícího dle ustanovení § 1827 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník;

c)     v případech dle odst. 4. Prodávajícím provedena rezervace Kupujícím vybraného zboží.

 

6.     Smlouva, jejímž předmětem je zboží dle článku II. odst. 1 písm. a), může být mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena pouze v sídle Prodávajícího pouze za předpokladu, že budou mezi Prodávajícím a Kupujícím v plném rozsahu dohodnuty podstatné náležitosti Smlouvy a současně bude Kupující splňovat požadavky stanovené zákonem č. 119/2002 Sb. o zbraních.

 

IV.           Práva a povinnosti Kupujícího

 

1.     Kupující má právo kontaktovat Prodávajícího písemně, telefonicky či elektronicky na jeho kontaktních údajích za účelem potvrzení či upřesnění vlastností zboží dle článku II. odst. 3.

 

2.     V případě uzavření Smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník odstoupit bez uvedení důvodu od Smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo musí být uplatněno u Prodávajícího v písemné formě doručené na adresu sídla Prodávajícího anebo po předchozí dohodě s Prodávajícím osobně v písemné formě v sídle Prodávajícího.

 

3.     Kupující nemá právo odstoupit od Smlouvy v případě, že zboží dodané Prodávajícím bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

4.     Kupující má právo požadovat po Prodávajícím odstranění vad zboží dle článku VIII.

 

V.             Právní důsledky odstoupení od Smlouvy Kupujícím

 

1.     V případě, že Kupující platně odstoupí od Smlouvy:

 

a)     je Kupující povinen zaslat (nikoliv doporučeně na dobírku) nebo předat osobně Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, jež bylo předmětem Smlouvy;

b)    je Prodávající povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo Kupujícím vráceno zboží dle písm. a) nebo prokázáno odeslání tohoto zboží, vrátit Kupujícímu jím zaplacenou kupní cenu za zboží a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, ledaže se Kupující a Prodávající dohodnou jinak;

c)     je Prodávající povinen současně s vrácením kupní ceny dle písm. b) vrátit Kupujícímu náklady jím zaplacené Prodávajícímu na dodání zboží, a to ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízené Prodávajícím;

d)    nese Kupující v případě, že byla Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, jestliže toto zboží nemůže být Prodávajícímu vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

e)    Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Cenu odpovídající snížení hodnoty zboží je Prodávající oprávněn započítat na kupní cenu, kterou je povinen Kupujícímu vrátit dle písm. b).

 

VI.           Práva Prodávajícího

 

1.     Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího autorizaci objednávky v telefonické, elektronické či písemné formě za účelem ověření totožnosti Kupujícího a údajů obsažených v objednávce anebo současně s tím anebo samostatně též zálohu až do výše 100 % ceny objednaného zboží, a to zejména v případech:

 

a)     kdy Kupující provede objednávku zboží v počtu, jež převyšuje obvykle objednávaný počet takového zboží jinými Kupujícími,

b)    jestliže je cena Kupujícím objednaného zboží vzhledem k rozsahu objednávky nikoliv zanedbatelná,

c)     kdy má Prodávající na základě objednávky Kupujícího zajistit úpravu (přizpůsobení) objednaného zboží dle požadavků Kupujícího,

d)    jakož i v dalších případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany oprávněných ekonomických zájmu Prodávajícího.

 

2.     Prodávající má právo nepřihlížet k objednávce učiněné Kupujícím v případě, že nebude Kupujícím provedena autorizace objednávky nebo zaplacena požadovaná záloha dle odst. 1.

 

VII.         Cena zboží a platební podmínky

 

1.     Ceny zboží uvedené v Internetovém obchodě Prodávajícího jsou uváděny včetně DPH a jsou platné ke dni odeslání objednávky zboží Kupujícím.

 

2.     Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených v Internetovém obchodě v případech změn kurzů zahraničních měn, výrazného růstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců zboží či dodavatelů zboží.

 

3.     Způsob platby za objednané zboží je Kupujícím zvolen před odesláním objednávky. Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů platby:

 

a)     dobírka;

b)    bankovní převod na účet Prodávajícího;

c)     faktura vystavená Prodávajícím se čtrnáctidenní lhůtou splatnosti.

 

4.     Způsoby platby uvedené v odst. 3. mohou být Prodávajícím v Internetovém obchodě stanoveny pro různé druhy zboží všechny současně nebo samostatně.

 

VIII.       Doručení zboží a jeho cena

 

1.     Kupujícím objednané zboží mu bude Prodávajícím doručeno způsobem, který si Kupující zvolí ve své objednávce.

 

2.     Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů doručení zboží:

 

a)         osobní převzetí objednaného zboží Kupujícím v sídle Prodávajícího;

b)         doručení Českou poštou na adresu Kupujícího;

c)         doručení kurýrní službou PPL na adresu Kupujícího.

 

3.     O ceně za doručení zboží některým ze způsobu dle odst. 2. je Kupující informován při procesu sestavování objednávky u každého zboží individuálně, a před odesláním objednávky v souhrnu za celou objednávku.

 

4.     Zboží dle článku II. odst. 1. písm. a) nemůže být Prodávajícím doručeno Kupujícímu jinak než osobním předáním Kupujícímu za současného předložení zbrojního průkazu dle zákona č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních.

 

5.    Kupující, který je podnikatelem, má v případě doručení zboží způsobem podle odst. 2. písm. b) a c) povinnost (Kupujícímu, který je spotřebitelem, tento postup Prodávající doporučuje) prohlédnout zboží před jeho převzetím od dopravce spolu s tímto dopravcem stav zásilky, zejména neporušenost obalu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí poškozené nebo neúplné zásilky. V případě převzetí poškozené nebo neúplné zásilky Kupujícím, je tento povinen popsat poškození zásilky v předávacím protokolu sepsaném s dopravcem, a kopii tohoto protokolu spolu s podrobným popisem poškození nebo podstaty neúplnosti zásilky neprodleně oznámit Prodávajícímu v listinné formě na adresu jeho sídla nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu info@prodej-zbrani.cz. Dodatečné oznámení poškození nebo neúplnosti zásilky ze strany Kupujícího Prodávajícímu nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat.

 

IX.            Záruční doba a reklamace

 

1.     Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím, a činí 24 měsíců, není-li stanovena zvláštním právním předpisem nebo u konkrétního zboží záruční doba jiná.

 

2.     Je-li výrobcem dodáván ke zboží záruční list, vystaví Prodávající tento záruční list Kupujícímu v den prodeje zboží. Není-li výrobcem dodáván ke zboží záruční list, považuje se za něj daňový doklad (faktura) vystavený a předaný Prodávajícím Kupujícímu.

 

3.     Prodávající neodpovídá Kupujícímu za vady na zboží vzniklé jeho běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo jeho nevhodným skladováním.

 

4.     V případě, že se po dobu běhu záruční doby projeví na zboží vady, které nemají svůj původ ve skutečnostech dle odst. 3, má Kupující právo zboží u Prodávajícího reklamovat. Kupujícímu svědčí práva z vadného plnění zaručená ustanovením § 2165 a následující zákona
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

 

5.     Pro řádné uplatnění práv z vad zboží je Kupující povinen:

 

a)      informovat Prodávajícího telefonicky, elektronicky e-mailem na adresu info@prodej-zbrani.cz nebo písemně na adresu jeho sídla o existenci vady;

b)       doručit zboží osobně nebo jako doporučenou zásilku (dle předchozí dohody s Prodávajícím) na adresu sídla Prodávajícího;

c)       uvést údaje vztahující se k reklamovanému zboží umožňující Prodávajícímu identifikaci vady zboží, Kupujícího (jméno a příjmení nebo firma, adresa bydliště nebo sídla a kontaktní telefonické a elektronické údaje);

d)       předložit Prodávajícímu záruční list nebo daňový doklad (fakturu) dokládající trvání záruční doby dle odst. 1.

 

6.     Kupující není oprávněn doručit reklamované zboží dle odst. 5. písm. a) Prodávajícímu jako doporučenou zásilku na dobírku. Takto zaslané zboží k reklamaci nebude Prodávajícím převzato.

 

7.     Prodávající, popř. výrobce či dodavatel zboží, posoudí oprávněnost reklamace vad zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží, v případě reklamace vad zboží, jež musí být pro posouzení reklamovaných vad zasláno Prodávajícím do zahraničí, posoudí oprávněnost reklamace vad zboží ve lhůtě přiměřené pro doručení zboží do zahraničí, posouzení a doručení zboží zpět do České republiky, nejdéle však ve lhůtě 120 dnů. O povaze vad reklamovaného zboží vyrozumí Prodávající Kupujícího písemně, elektronicky nebo telefonicky.

 

8.     V případě, že Prodávající překročí lhůty pro vyřízení reklamace dle odst. 7, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy.

 

9.     V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 8. se pro vypořádání vzájemných závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím uplatní postup dle článku V. odst. 1. V případě, že bude mít Kupující právo na slevu z kupní ceny, uplatní se postup pro vrácení peněžní částky odpovídající výši slevy z kupní ceny uvedený v článku V. odst. 1. písm. b) přiměřeně.

 

X.              Ochrana osobních údajů

 

1.     Aby Prodávající mohl plnit své povinnosti ze Smlouvy a povinnosti uložené právními předpisy, a chránit své oprávněné zájmy, zpracovává osobní údaje a některé další údaje, které Zákazník poskytl Prodejci v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Tyto údaje Prodejce zpracovává pro účely uzavření Smlouvy, poskytování plnění dle Smlouvy, k jejímu ukončení a uplatňování práv ze Smlouvy.

 

2.     Zákazník je povinen poskytovat své osobní údaje Prodejci úplně, pravdivě a bez zbytečného odkladu oznamovat Prodejci jejich změnu, aby Prodejce zpracovával vždy aktuální osobní údaje.

 

3.    Zákazník má plný přístup ke svým osobním údajům. Proti zpracování osobních údajů prováděných Prodejcem na základě oprávněných zájmů Prodejce má Zákazník právo kdykoliv podat námitku, Zákazník má rovněž právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Stejně tak může Zákazník kdykoliv odvolat poskytnuté souhlasy. Kontaktní údaje a více informací o zpracování osobních údajů včetně výčtu práv Zákazníka jsou uvedeny na webových stránkách Prodejce https://www.prodej.zbrani.cz/OOU nebo na zákaznické lince Lira.

 

4.    Seznam zpracovatelů osobních údajů je dostupný na webových stránkách Prodejce https://www.prodej-zbrani.cz/OOU

 

XI.            Škody

 

1.     Prodávající neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímu v důsledku vyšší moci, přičemž za případ vyšší moci se pro účely vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím rozumí událost vylučující odpovědnost a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše za splnění předpokladů, že událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření této Smlouvy Prodávající vznik této události předvídal.

 

2.     Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy ze strany Kupujícího;

 

XII.          Společná a závěrečná ustanovení

 

1.    Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, je možné případné spory vyplývající ze Smlouvy mimosoudně řešit před Českou obchodní inspekcí, sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.

 

2.     Prodávající je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy měnit Všeobecné obchodní podmínky, a to s přihlédnutím ke změně platné právní úpravy vztahující se na vztahy upravené Smlouvou či s přihlédnutím ke změně obchodní strategie, ekonomické situace a vývoje trhu.

 

3.    Změnu Všeobecných obchodních podmínek Prodávající zveřejní zpravidla 30 dnů předem umístěním na internetové stránky www.prodej-zbrani.cz či jiným vhodným způsobem. Kupující je oprávněn z důvodu změny Všeobecných obchodních podmínek odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy Prodávající oznámí či zveřejní nové znění Všeobecných obchodních podmínek.

 

4.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a závazné, až do doby jejich nahrazení novým zněním, do doby jejich nahrazení či částečného nahrazení odchylným ujednáním s Kupujícím.

 

5.     Vztah založený Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.

 

6.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 23. 5. 2018.